NON-STOP0944 705 777

Rizikové orezávanie a pílenie stromov

Odborný a bezpečný prístup k práci

Je samozrejmosťou, že naša práca si vyžaduje odborný a bezpečný prístup. Naša profesia si vyžaduje množstvo rizikových úkonov, na ktoré si vyberáme profesionálne vybavenie a stromolezeckú techniku. Sme preto schopní bezpečne a bez poškodenia majetku realizovať orezávanie metódou postupného zrezania vetiev a kmeňa, až po úplný výrub akéhokoľvek stromu.

Výrub a spiľovanie kdekoľvek

Vďaka našej niekoľkoročnej praxi sme mali možnosť realizovať najrôznejšie druhy zásahov na rôznych miestach. Sme preto pripavený realizovať výrub stromu alebo spiľovanie vetiev kdekoľvek. Ako príklady by sme mohli uviesť zásahy v bezprostrednej blízkosti:

  • domov a chát
  • elektrických zariadení
  • cestných komunikácií
  • vodných tokov
  • cintorínov, parkov a záhrad
  • na rôznych ťažko dostupných miestach

Služby

Rizikové orezávanie a pílenie stromov
Odborný a bezpečný spôsob práce
Spiľovanie vetiev a výrub stromov kdekoľvek
Kálanie, štiepkovanie
Zabezpečenie posudku vnútorného stavu kmeňov stromov
Statické a dynamické istenie koruny
Starostlivosť o stromy, bezpečnostný rez, zosadzovací rez
Starostlivosť o zeleň
Výsadzba stromov

Pilčícke práce

Pre výkon pilčíckych prác máme vydané osvedčenie v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007

Otvoriť orientačný cenník

Legislatíva

Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce podľa zákona č.543/2002 Z.z alebo č.198/2014 Z.z., ktorý mení a doplna predchádzajúci zákon.

Rozhodnutie o výrube dreviny sa vydá do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. Samotný výrub sa uskutočňuje až po vydaní rozhodnutia!

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Oznámenie o výrube dreviny Zákon o ochrane drevín